Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Wedstrijdinfo Platowedstrijd 2021-2022

Doel en verantwoording

De Platowedstrijd van de Vlaamse Olympiade Grieks is een individuele vertaalproef met reflectieopdracht, die het onderwijs van het Grieks in het secundair onderwijs wil stimuleren. Het overbrengen van een Griekse tekst in een verzorgd en vlot leesbaar Nederlands is de bekroning van het begrijpend lezen. De reflectieopdracht sluit aan bij de vertaalde tekst en verwacht van de leerlingen een duiding van het thema, analyse van de gedachtegang, kritische evaluatie van de tekstinhoud en actualisering van de tekstproblematiek. De Platowedstrijd heeft tot doel de leerlingen te selecteren die de Vlaamse Gemeenschap zullen vertegenwoordigen op een internationale vertaal- en commentaarwedstrijd in Italië in het voorjaar van 2021 (onder voorbehoud).

Organisatoren

De Platowedstrijd wordt georganiseerd door het Platocomité, een werkgroep in de schoot van het Vlaamse Certaminacomité waarin de universiteiten, de onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap, de pedagogische begeleiders van de netten/koepels en het Nederlands Klassiek Verbond zijn vertegenwoordigd.

Doelgroep

De Platowedstrijd richt zich tot alle leerlingen Grieks van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (vijfde en/of zesde jaar).

Opgave

De deelnemers vertalen individueel een tekst van Plato met behulp van een woordenboek en een grammatica. Nadat zij hun vertaling ingeleverd hebben, ontvangen zij een modelvertaling als basis voor een reflectieopdracht.

Inschrijving en betaling van het inschrijvingsbedrag

De leraar schrijft alle deelnemende leerlingen in volgens het door het comité vastgelegde tijdpad door middel van het inschrijvingsformulier. Onmiddellijk bij de inschrijving wordt een bedrag van € 5,00 per leerling gestort op rekening van het Certaminacomité IBAN:BE66 4140 0390 0143 BIC: KREDBEBB als deelname in de administratieve kosten. Vermeld als mededeling bij de overschrijving ‘PLATO’. Inschrijven kan tot vrijdag 22 oktober 2021.

Procedure en datum van de vertaalproef met reflectieopdracht.

De proef vindt plaats in Antwerpen in het Onze-Lieve-Vrouwecollege (Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen) (onder voorbehoud) op dinsdag 11 januari 2022 van 14.30 uur tot maximum 18.00 uur. Het Certaminacomité heeft gekozen voor een dinsdag omdat de woensdagen in januari ingenomen worden door andere olympiades. We verwachten enkel gemotiveerde leerlingen. De wedstrijd vindt plaats in januari omdat we de laureaten in maart willen laten deelnemen aan een internationale wedstrijd.

De deelnemers krijgen eerst de Griekse tekst met situering en teksthulp en de richtlijnen voor de wedstrijd. Ze vertalen de tekst met de hulp van een woordenboek en een grammatica en leveren hun vertaling in. Daarop ontvangen ze een modelvertaling, als basis voor een reflectieopdracht.

Beoordeling

Op basis van de cijfers wordt een rangorde opgesteld. In het geval van een ex aequo wordt de leerling die het hoogst aantal punten behaald heeft op de vertaling eerst gerangschikt. Het Certaminacomité bepaalt het aantal laureaten en eervolle vermeldingen.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Om organisatorische redenen kan geen feedback over de kopijen worden gegeven.

Hoe vertalen? Verwachtingen van de jury.

De jury verwacht vertalingen in een verzorgd en vlot leesbaar Nederlands, geen parafrasering of bewerking. Over de vertaalproblematiek is heel wat literatuur verschenen. Aanbevolen lectuur: de themanummers van Der Altsprachliche Unterricht (1992, 1), Kleio 21, 3 (1992), Lampas 25, 2 (1992) en 32, 4 (1999).

Proclamatie

De winnaars (laureaten en eervolle vermeldingen) en hun school worden via e-mail op de hoogte gebracht.
De proclamatie van de laureaten en eervolle vermeldingen vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 aan de KU Leuven.

Opmerking

Dit reglement kan steeds worden gewijzigd indien de omstandigheden het vereisen.