Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Wedstrijdinfo Platowedstrijd 2023-2024

Doel en verantwoording

De Platowedstrijd van de Vlaamse Olympiade Grieks is een individuele vertaalproef met reflectieopdracht, die het onderwijs van het Grieks in het secundair onderwijs wil stimuleren. Het overbrengen van een Griekse tekst in een verzorgd en vlot leesbaar Nederlands is de bekroning van het begrijpend lezen. De reflectieopdracht sluit aan bij de vertaalde tekst en verwacht van de leerlingen een duiding van het thema, analyse van de gedachtegang, kritische evaluatie van de tekstinhoud en actualisering van de tekstproblematiek.

Organisatoren

De Platowedstrijd wordt georganiseerd door het Platocomité, een werkgroep in de schoot van het Vlaamse Certaminacomité waarin de universiteiten, de onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap, de pedagogische begeleiders van de netten/koepels en het Nederlands Klassiek Verbond zijn vertegenwoordigd.

Doelgroep

De Platowedstrijd richt zich tot alle leerlingen Grieks van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (vijfde en/of zesde jaar).

Opgave

De deelnemers vertalen individueel een tekst van Plato met behulp van een woordenboek en een grammatica. Nadat zij hun vertaling ingeleverd hebben, ontvangen zij een modelvertaling als basis voor een reflectieopdracht.

Inschrijving en betaling van het inschrijvingsbedrag

De leraar schrijft alle deelnemende leerlingen in volgens het door het comité vastgelegde tijdpad door middel van het inschrijvingsformulier. Onmiddellijk bij de inschrijving wordt een bedrag van € 5,00 per leerling gestort op rekening van het Certaminacomité IBAN:BE66 4140 0390 0143 BIC: KREDBEBB als deelname in de administratieve kosten. Vermeld als mededeling bij de overschrijving de referentiecode (vb. “PLATO3”…) die u, meteen na uw digitale inschrijving op deze website, toegestuurd kreeg. Inschrijven kan tot vrijdag 20 oktober 2023.

Procedure en datum van de vertaalproef met reflectieopdracht.

De proef vindt plaats in Antwerpen in het Onze-Lieve-Vrouwecollege (Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen) (onder voorbehoud) op donderdag 11 januari 2024 van 14.30 uur tot maximum 18.00 uur. Het Certaminacomité heeft gekozen voor een donderdag omdat de woensdagen in januari ingenomen worden door andere olympiades. We verwachten enkel gemotiveerde leerlingen.

De deelnemers krijgen eerst de Griekse tekst met situering en teksthulp en de richtlijnen voor de wedstrijd. Ze vertalen de tekst met de hulp van een woordenboek en een grammatica en leveren hun vertaling in. Daarop ontvangen ze een modelvertaling, als basis voor een reflectieopdracht.

Beoordeling

Op basis van de cijfers wordt een rangorde opgesteld. In het geval van een ex aequo wordt de leerling die het hoogst aantal punten behaald heeft op de vertaling eerst gerangschikt. Het Certaminacomité bepaalt het aantal laureaten en eervolle vermeldingen.

Elke deelnemer krijgt een persoonlijk bericht waarin de algemene graadcategorie wordt aangegeven waarbinnen zijn of haar wedstrijdresultaat zich situeert.

Hoe vertalen? Verwachtingen van de jury.

De jury verwacht vertalingen in een verzorgd en vlot leesbaar Nederlands, geen parafrasering of bewerking. Over de vertaalproblematiek is heel wat literatuur verschenen. Aanbevolen lectuur: de themanummers van Der Altsprachliche Unterricht (1992, 1), Kleio 21, 3 (1992), Lampas 25, 2 (1992) en 32, 4 (1999).

Proclamatie

De winnaars (laureaten en eervolle vermeldingen) en hun school worden via e-mail op de hoogte gebracht.
De proclamatie van de laureaten en eervolle vermeldingen vindt plaats op woensdag 15 mei 2024 aan de UAntwerpen.

Opmerking

Dit reglement kan steeds worden gewijzigd indien de omstandigheden het vereisen.