Certamina

Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks

Wedstrijdinfo Cicerowedstrijd 2023-2024

Doelstelling

De Cicerowedstrijd heeft tot doel de leerlingen te selecteren die de Vlaamse Gemeenschap zullen vertegenwoordigen op de internationale vertaal- en commentaarwedstrijd Certamen Ciceronianum Arpinas, gewijd aan Cicero, die plaatsvindt te Arpino (Italië) in mei 2023 (onder voorbehoud).

Organisatoren

De selectieproef wordt georganiseerd door het Vlaamse Certaminacomité, een werkgroep waarin de universiteiten, de onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap en het Nederlands Klassiek Verbond zijn vertegenwoordigd.

Doelgroep

De selectieproef richt zich tot alle leerlingen Latijn uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (vijfde en/of zesde jaar).

Opgave

De deelnemers vertalen individueel een tekst van Cicero met behulp van een woordenboek.

Inschrijving en betaling van het inschrijvingsbedrag

De leraar schrijft alle deelnemende leerlingen in volgens het door het comité vastgelegde tijdpad door middel van het online inschrijvingsformulier. Onmiddellijk bij de inschrijving wordt een bedrag van € 5,00 per leerling gestort op rekening van het Certaminacomité IBAN: BE66 4140 0390 0143 / BIC: KREDBEBB als deelname in de administratieve kosten. Vermeld als mededeling bij de overschrijving de referentiecode (vb. “CICERO3”…) die u, meteen na uw digitale inschrijving op deze website, toegestuurd kreeg. Inschrijven kan tot vrijdag 20 oktober 2023.

Procedure en datum van de vertaalproef

Eerste ronde

De vertaalproef wordt in twee fasen ingericht: de eerste ronde wordt door de deelnemende scholen georganiseerd en grijpt plaats op school zelf op woensdag 8 november 2023. Het startuur wordt verder vrij door de school bepaald. De leerlingen krijgen drie uur de tijd om de tekst te vertalen.

De te vertalen tekst met situering en teksthulp wordt op de dag van de wedstrijd ten laatste om 10.00 uur op deze website geplaatst, bij de rubriek opgave. De opgave wordt aan elke deelnemer bezorgd. De toezichthoudende leraar/leraren geeft/geven tijdens de proef geen bijkomende uitleg.

Op de dag van de vertaalproef is het secretariaat van de Cicerowedstrijd van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar op het nummer 0496/50.05.99 van Guido Halsberghe.

U kan de verdere richtlijnen m.b.t. de wedstrijdprocedure hieronder downloaden (zie bijlagen onderaan deze pagina).

De beoordeling van de eerste ronde gebeurt in de school. De organiserende vakwerkgroep of klassenleraar corrigeert zelf de kopijen (zie op deze website Vertalen/Criteria beoordeling), quoteert ze op 100 punten (80 punten voor het correcte tekstbegrip, 20 punten voor de kwaliteit van de Nederlandse verwoording) en brengt een rangschikking aan.

Tweede ronde

De school stuurt ten laatste op vrijdag 8 december 2023 de resultaten en één kopie van de geselecteerde vertalingen van de eerste ronde op naar het secretariaat van de wedstrijd. Dat kan dat ook elektronisch, waarbij de geselecteerde vertalingen ingescand worden doorgestuurd naar onderstaand adres, samen met de resultaten.

Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks
Secretariaat van de Cicerowedstrijd
Guido Halsberghe
Drakenhoflaan 15
2100 Deurne
Tel. 03 235 94 88
cicero@certamina.be

Zij deelt het secretariaat mee welke leerlingen zullen deelnemen aan de tweede ronde van de wedstrijd. Het maximum aantal per school dat mag worden ingestuurd wordt vastgelegd op één derde van de deelnemers. De tweede ronde van de Cicerovertaalwedstrijd vindt plaats op woensdag 10 januari 2024, stipt om 14.30 uur, in het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen. Alle deelnemers maken er een vertaling van een nieuwe tekst. De deelnemers worden onthaald vanaf 14.00 uur.

Beoordeling

De jurering van de vertaalwedstrijd gebeurt op basis van het Huishoudelijk Reglement dat door het Vlaamse Certaminacomité is vastgelegd. Na de tweede ronde bekroont een externe jury van leraren en hoogleraren (ongeveer) vijftien vertalingen. Uit de laureaten selecteert het Certaminacomité de deelnemers aan het internationale Certamen Ciceronianum te Arpino in Italië, volgens de modaliteiten bepaald door het Huishoudelijk Reglement. Naast de selectie van deze laureaten kent de jury ook eervolle vermeldingen toe. Het totaal van de genomineerden bedraagt ten hoogste een vierde van het aantal deelnemers.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Om organisatorische redenen kan geen feedback over de kopijen worden gegeven.

Hoe vertalen? Verwachtingen van de jury

De jury verwacht vertalingen in een verzorgd en vlot leesbaar Nederlands, geen parafrasering of bewerking.

Over de vertaalproblematiek is heel wat literatuur verschenen. Aanbevolen lectuur: de themanummers van Der Altsprachliche Unterricht (1992,1), Kleio 21, 3 (1992), Lampas 25, 2 (1992) en 32,4 (1999).

Proclamatie

De geselecteerden voor de internationale wedstrijd worden via e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd om in mei deel te nemen aan het internationale Certamen Ciceronianum te Arpino. Het Certaminacomité biedt hen daarvoor een aangepaste voorbereiding aan. De winnaars (laureaten en eervolle vermeldingen) en hun school worden via e-mail op de hoogte gebracht.
De proclamatie van de laureaten en eervolle vermeldingen vindt plaats op woensdag 15 mei 2024 aan de UAntwerpen.

Opmerking

Dit reglement kan steeds worden gewijzigd wegens beslissingen van de Vlaamse Gemeenschap of van de organisatoren van het Certamen Ciceronianum Arpinas of wegens andere dwingende omstandigheden.